Přihlásit se

PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE

Uživatelské jméno / (Email) *
Heslo *
Neodhlašovat
Na naši mailovou  info@saraffan.cz     +420 775 300 010

Obchodní podmínky

Kontaktní údaje

Název: Saraffan s.r.o. 
Sídlo: Sokolovská 1331/49, 708 00 Ostrava 
IČ: 05251508
Prodávající není plátcem DPH
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66803
Telefon: +420 775 300 010 
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností Saraffan s. r. o., IČ: 052 51 508, se sídlem Ostrava - Poruba, Sokolovská 1331/49, PSČ 708 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66803, jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na internetové adrese www.saraffan.cz (dále jen „E-shop“).

1.2. Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Je-li Kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím Kupní smlouvou neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), zejména ustanoveními § 1810 a  násl. a § 2079 a násl., a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím Kupní smlouvou neupravené občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2079 a násl.

2. Vymezení pojmů

2.1. Zboží: movité věci, které Prodávající nabízí ke koupi prostřednictvím E-shopu, zejména oděvy, a oděvní doplňky, a to za kupní cenu uvedenou u  příslušného Zboží v E-shopu.

2.2. Kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu, jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží a povinnost Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

2.3. Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

2.4. Reklamační řád: pravidla pro údržbu Zboží a pro reklamaci zboží zveřejněná na www.saraffan.cz

3. Uzavření Kupní smlouvy

3.1. Řádným vyplněním a odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím E-shopu činí Kupující Prodávajícímu návrh na uzavření Kupní smlouvy. Objednávka je pro Kupujícího závazná okamžikem odeslání. Odesláním objednávky Kupující výslovně souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a s Reklamačním řádem, které jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, a potvrzuje, že se s nimi seznámil.

3.2. Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, kdy má Kupující možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.3. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v objednávce.

3.4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující od Prodávajícího obdrží akceptaci objednávky na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím v  objednávce.

3.5. Uzavřením Kupní smlouvy vznikne Prodávajícímu povinnost Zboží Kupujícímu odevzdat a Kupujícímu povinnost Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnou cenu, a to sjednaným způsobem.

3.6. Kupující je oprávněn objednávku zrušit do 12 hodin od jejího odeslání, a to prohlášením o zrušení objednávky zaslaným na kontaktní elektronickou adresu Prodávajícího: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Zrušením objednávky ve lhůtě dle předchozí věty zaniká závaznost objednávky pro Kupujícího a byla-li již uzavřena Kupní smlouva postupem dle čl. 3.4. těchto Obchodních podmínek ruší se Kupní smlouva od počátku.

3.7. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné v E-shopu jsou nezávazné a Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4. Dodání Zboží

4.1. Zboží bude Kupujícímu dodáno způsobem, jaký si Kupující zvolí v rámci své objednávky. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s  balením a dodáním Zboží v níže uvedené výši dle zvoleného způsobu dopravy. Kupující je oprávněn zvolit způsob dodání Zboží z následujících možností:

4.1.1. Dodání prostřednictvím Česká pošta, s. p., kdy náklady na dopravu činí:

Balík na poštu: poštovné a balné 94,- Kč, doběrečné 25,- Kč;

Balík do ruky: poštovné a balné 99,- Kč, doběrečné 25,- Kč;

4.1.2. Dosáhne-li celková cena objednávky za zboží 1.500,- Kč a výše, činí náklady na dopravu 0,- Kč.

4.2. Prodávající splní povinnost dodat Zboží Kupujícímu okamžikem, kdy předá Zboží dopravci za účelem dodání Zboží Kupujícímu.

4.3. Kupující je povinen Zboží převzít. Pokud Kupující Zboží dodané na dodací adresu uvedenou Kupujícím v objednávce nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s odesláním Zboží dle objednávky Kupujícího.

4.4. Je-li z důvodů na straně Kupujícího nutné Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.5. Kupující je povinen při převzetí Zboží od dopravce zkontrolovat neporušení obalu Zboží. Bude-li obal porušen nebo bude-li zásilka se Zbožím jakkoli jinak porušena, je Kupující povinen odmítnout převzetí zásilky se Zbožím, je povinen sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky se Zbožím a je povinen o tom Prodávajícího bezodkladně informovat. Kupující bere na vědomí, že podpisem dodacího listu či jiného potvrzení o převzetí Zboží od dopravce potvrzuje, že obal zásilky je neporušen.

4.6. Bylo-li odmítnutí převzetí Zboží Kupujícím oprávněné, je Prodávající oprávněn dodat Kupujícímu Zboží znovu. Bylo-li odmítnutí převzetí Zboží Kupujícím neoprávněné, tj. zásilka se Zbožím adresovaná Kupujícímu vrácená dopravcem Prodávajícímu není zjevně porušena, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s odeslání Zboží dle objednávky Kupujícího.

4.7. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím nebo okamžikem, kdy Kupující neoprávněně odmítl Zboží převzít, eventuálně neposkytl dopravci nezbytnou součinnost k převzetí Zboží.

4.8. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho převzetí Kupujícím.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Kupní cena uvedená u jednotlivého Zboží v E-shopu je cenou konečnou včetně všech souvisejících poplatků ve výši dle obecně závazných právních předpisů. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu.

5.2. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu objednaného Zboží a náklady na dopravu ve výši specifikované v těchto Obchodních podmínkách, a  to způsobem, který si Kupující zvolí v rámci své objednávky z následujících možností:

5.2.1. bezhotovostně prostřednictvím platební brány PayPal;

5.2.2. dobírkou při dodání Zboží, kdy Kupující hradí kupní cenu v hotovosti při převzetí Zboží od dopravce, přičemž úhrada kupní ceny je podmínkou předání Zboží – v tomto případě se náklady na dopravu, které hradí Kupující, zvyšují o poplatek za dobírku ve výši 25,- Kč (dle sazebníku České pošty);

5.2.3. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č.ú. 4311337389/0800 vedený u České Spořitelny, a. s., přičemž Kupující je povinen při platbě uvést jako variabilní symbol platby číslo objednávky, příp. jiný variabilní symbol přidělený Kupujícímu Prodávajícím. V případě neuvedení variabilního symbolu bere Kupující na vědomí, že dodání Zboží může být zpožděno, neboť nebude možné identifikovat platbu Kupujícího a Kupující je povinen v  takovém případě neprodleně kontaktovat Prodávajícího.

5.3. V případě, že Kupující požaduje dodání většího množství Zboží nebo Zboží vyšší hodnoty, vyhrazuje si Prodávající právo požadovat po Kupujícím zaplacení přiměřené zálohy na kupní cenu Zboží.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, přičemž závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího, přičemž Zboží je Prodávajícím Kupujícímu odesláno nejdříve po připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu fakturu, která bude Kupujícímu předána při předání Zboží.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující, který je Spotřebitelem, má ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 1818 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Kupující však dle ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku nemůže odstoupit od Kupní smlouvy mimo jiné v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodávka Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, popř. dle ust. 1837 písm. e) občanského zákoníku Zboží, které podléhá rychlé zkáze.

6.2. Kupující musí o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou dopisu zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Prodávajícího (Sokolovská 1331/49, 708 00, Ostrava – Poruba), případně e-mailem zaslaným na kontaktní elektronickou adresu Prodávajícího: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na  www.saraffan.cz, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.3. Kupující v takovém případě vrátí Prodávajícímu Zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tj. nepoužité, nepoškozené, čisté, s neporušenými štítky a etiketami, včetně původního obalu a se všemi součástmi a příslušenstvím, které spolu se Zbožím převzal. Kupující je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu na své náklady zasláním na adresu Sokolovská 1331/49, 708 00, Ostrava – Poruba, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy.

6.4. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacené finanční částky do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, ne však dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Peněžní prostředky budou Kupujícímu vráceny bezhotovostně na účet určený Kupujícím a neurčí-li Kupující takový účet v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce, vrátí Prodávající peněžní prostředky na účet, ze kterého mu byly zaplaceny v případě bezhotovostní úhrady nebo poštovní poukázkou na adresu Prodávajícího v případě, že kupní cena byla placena v  hotovosti. Prodávající je dle své volby oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím rovněž již při vrácení Zboží Kupujícím, je-li možné přezkoumat stav vráceného Zboží při jeho vrácení.

6.5. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené Zboží poškozeno, opotřebeno nebo bude vráceno nekompletní, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody tímto vzniklé. Nárok na náhradu škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení finančních částek poskytnutých dle Kupní smlouvy.

6.6. Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu finančních částky přijaté od Kupujícího v souvislosti s Kupní smlouvou bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

6.7. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k  odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Odpovědnost za vady Prodávajícího vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží ve vztahu ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem, se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku, není-li Reklamačním řádem stanoveno jinak.

7.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Zboží má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Není-li Zboží při převzetí Kupujícím, který je Spotřebitelem, ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen "rozpor s Kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl Zboží do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci použité, odpovídá Prodávající Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí Zboží v záruční době (záruka). Prodávající poskytuje Kupujícímu, který je Spotřebitelem, na Zboží záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí Zboží Kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7.5. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady Zboží, včetně podmínek uplatnění rozporu s Kupní smlouvou a údaje o tom, kde lze reklamaci uplatnit jsou podrobněji upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího. Reklamační řád obsahuje rovněž pravidla, která je nutné dodržovat při užívání Zboží, aby nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení či poškození.

7.6. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem Prodávajícího.

8. Ochrana a zpracování osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručování, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů Prodávajícím v rozsahu a pro účely specifikované v těchto Obchodních podmínkách odesláním objednávky.

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím jakožto správcem pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. 

8.6. Kupující uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to jednostranným prohlášením adresovaným Prodávajícímu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. Kupující bere na vědomí, že má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10. Pokud Kupující zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.10.1. požádat Prodávajícího o vysvětlení,

8.10.2. požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající uvedené žádosti Kupujícího, má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se může Kupující se svým podnětem obrátit i přímo.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Prodávající prohlašuje a Kupující bere na vědomí, že Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.2. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Tento souhlas může Kupující kdykoli odvolat, a to oznámením na elektronickou adresu Prodávajícího.

10.3. V Kupní smlouvě je možné sjednat práva a povinnosti smluvních stran odchylně od Obchodních podmínek, přičemž odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

10.4. Kupující je oprávněn obrátit se se stížností či s návrhem na řešení sporu s prodávajícím mimosoudní cestou na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy. Podrobné informace o  kontrolních pravomocích České obchodní inspekce lze nalézt na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/

10.5. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a  doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.6. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.7. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Sokolovská 1331/49, 708 00, Ostrava – Poruba, adresa elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 775 300 010.

10.8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2016. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit, a to s účinností změny Obchodních podmínek ode dne jejího zveřejnění na webových stránkách E-shopu.

e-max.it: your social media marketing partner

Poslední příspěvky

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Recenze

Bud'me kamarádi

Najdete nás